Organized By

Ayushi Bisht - SLB

Swayamraj Kale - SLB

Minakshi Chakraborty - SLB

Parikshit Vashishtha - Cairn Oil & Gas - Vedanta Ltd

Parag Goyal - S&P Global

Abhishek Soi - SLB

Harsh Dave - Shraddha Associates (Guj) Pvt. Ltd.

Himanshu Manchanda - SLB